Favorites

Ingredients

Durum Flour (Wheat); Egg Yolks, or Eggs; Niacin; Iron (Ferrous Sulfate); Thiamin Mononitrate; Riboflavin; Folic Acid.